ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Inleiding

Alvorens de bestelling te plaatsen, heeft de klant kennisgenomen van de algemene voorwaarden en heeft deze uitdrukkelijk aanvaard. De onderhavige algemene voorwaarden sluiten de eventuele aankoopvoorwaarden van de koper uit.

2. Aanbiedingen

Onze aanbiedingen en tarieven zijn, behoudens andersluidende bepaling, vrijblijvend en zonder verbintenis. De verplichtingen door onze agenten aangegaan zijn slechts geldig na onze schriftelijke bekrachtiging. Onze prijzen zijn berekend op basis van de huidige prijzen van grondstoffen, lonen en sociale lasten en zullen aangepast worden in geval van veranderingen in deze fabricatiekosten. Indien niet uitdrukkelijk vermeld, zijn alle aangeboden of bevestigde prijzen onder voorbehoud van veranderingen die kunnen voortkomen bij de uitvoering van de bestellingen. In de prijzen zijn de verpakkingsdozen inbegrepen, de paletten zijn niet inbegrepen. Alle belastingen, rechten, port en andere kosten van welke aard ook zijn ten laste van de koper.

3. Vervoer

Alle goederen, zelfs diegene die franco worden verzonden, reizen op risico van de koper.

4. Leveringstermijn

De leveringstermijnen, waarin de transporttijd niet wordt meegerekend, worden ter inlichting gegeven. Ze beginnen pas te lopen nadat alle noodzakelijke gegevens voor een volmaakte uitvoering van de bestelling binnen zijn en nadat een vooraf overeengekomen voorschot is betaald. Geen enkele vertraging bij de levering kan een reden zijn om de bestelling te annuleren, of om te weigeren ze te ontvangen, noch om gelijk welke schadevergoeding te eisen.

5. Uitvoering

Het verschil tussen de bestelde en de afgeleverde hoeveelheden mag 5 % naar boven of naar onder bedragen.

6. Namaak

Het feit dat de koper plannen of modellen voorlegt om zijn bestelling te laten uitvoeren, ontlast de verkoper van elke verantwoordelijkheid aangaande een mogelijke namaak, onverminderd het regresrecht van de verkoper.

7. Inontvangstneming

De goederen worden verkocht, in ontvangst genomen en aanvaard in onze fabriek. De kosten zijn altijd ten laste van de koper, tenzij expliciet anders schriftelijk vermeld op onze offerte.

8. Klachten

Klachten moet de koper binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk overmaken. Zonder onze voorafgaande toestemming mogen geen goederen worden teruggestuurd. Voor elke door ons als gegrond aanvaarde klacht blijft onze verantwoordelijkheid in ieder geval beperkt, en naar onze keuze, het zij tot het gratis vervangen van de niet overeenstemmende goederen, hetzij tot het terugbetalen van het gefactureerde bedrag. Het terugsturen van verpakkingen en goederen moet franco bureel geschieden, zoniet zullen de onkosten in rekening worden gebracht. Onze goederen zijn niet bestemd voor de voedingsindustrie.
De koper gebruikt onze goederen naar eigen goeddunken, waardoor hij alleen aansprakelijk blijft.

9. Gereedschappen

Tenzij andersluidend schriftelijk vermeld, blijft het gereedschap die we ontwerpen of bouwen onze eigendom en we laten niet toe dat ze onze fabriek verlaat. Na het verlopen van een termijn van 5 jaar na de laatste bestelling, wordt het gereedschap als waardeloos beschouwd en mag ze worden ontmanteld.

10. Plannen en modellen

Wij behouden ons het eigendomsrecht voor van onze bestekken, plannen, tekeningen of modellen die we bij onze bestekken voegen. Ze mogen ook niet aan derden worden meegedeeld.

11. Betaling

Al onze facturen zijn betaalbaar te Moeskroen en in euro op een van onze rekeningen binnen dertig dagen na factureren. Klachten dienen geformuleerd binnen 8 dagen na verzending factuur en per aangetekende zending, beide voorwaarden op straffe van verval van de klacht. Indien een voorafgaande factuur niet betaald is, worden alle, zelfs de niet vervallen facturen onmiddellijk invorderbaar.

12. Laattijdige betaling – Niet- uitvoering

De rentevoet van de contractuele nalatigheidintresten bedraagt 12 % per jaar op de hoofdsom van de factuur. Voor elke niet uitvoering van zijn verbintenis zal de koper tevens een schadevergoeding verschuldigd zijn van 12 % op de hoofdsom van de factuur in geval van gedwongen recuperatie zijnde vanaf ingebrekestelling en dit met een minimum van 38€.
13. Toepasselijk recht – Rechtbank
De overeenkomst tussen de partijen, haar uitvoering en interpretatie zullen onderworpen worden aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Doornik bevoegd.
14. Eigendomsoverdracht
De goederen blijven onze eigendom zolang de koper niet aan alle contractuele verplichtingen heeft voldaan.